SPOLUPRÁCA

KARIÉRA
V SPDR

Kariéra v Slovenskom Podielovom Družstve ROD a jeho štruktúrach, čo znamená: štruktúra Družstva SPDR, štruktúra Národnej Banky SPDR (NB:SPDR) a Národnej Pokladnice (Pokladnica Národa SPDR) a iných národných či medzinárodných organizáciách v spolupráci s SPDR a nielen.
Pracovnoprávne vzťahy v Slovenskom Podielovom Družstve Rod (ďalej len «SPDR») sú založené na zmluvnom systéme. Exekutívni zamestnanci sú vybraní riadiacimi orgánmi. Sú menovaní na dobu určitú s možnosťou predĺženia spolupráce, alebo na dobu neurčitú na základe pracovnoprávnej zmluvy medzi zamestnancami SPDR a Družstvom SPDR. Zvyšní zamestnanci pracujú na základe zmlúv na dobu neurčitú alebo na dobu určitú, medzi ktorými je viacero typov zmlúv. Rovnováha medzi zmluvami na dobu neurčitú a určitú je udržiavaná tak, aby boli zabezpečené základné princípy SPDR, najmä nezávislosť personálu, ako aj vysoká odbornosť zamestnancov.

Ak máte záujem vstúpiť do štruktúr SPDR, musíte splniť požiadavky na túto pozíciu a prejsť výberovým konaním. Väčšina zamestnancov, najmä na pozíciach exekutívnych, musí ovládať aspoň jeden zahraničný jazyk, v rámci pracovných jazykov SPDR – ​​angličtinu, ruštinu, alebo iný zahraničný jazyk (francúzština, nemčina, španielčina atď.)

Z právneho hľadiska je za nábor zamestnancov zodpovedná kompetentná osoba SPDR, ktorá ich prideľuje svojím zástupcom a vedúcim príslušných personálnych služieb dostupných v centrále SPDR a v kanceláriách SPDR. Zamestnanci v štruktúrach SPDR musia na základe svojho postavenia rešpektovať základné hodnoty Družstva a organizácií s ktorými spolupracuje.

JADROM TÝCHTO HODNOT SÚ:

Viera v základné ľudské práva, v dôstojnosť a hodnotu ľudskej osoby a v rovnaké práva mužov a žien.
Zamestnanci musia rešpektovať všetky kultúry; nesmú diskriminovať žiadneho jednotlivca ani skupinu. Nesmú zneužívať moc a autoritu, ktorú majú.
Zamestnanci musia zabezpečiť vysokú úroveň efektívnosti, kompetencie a integrity. Pojem bezúhonnosť zahŕňa, ale nie je obmedzený na slušnosť, nestrannosť, férovosť, čestnosť a pravdivosť a bezúhonnosť vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa ich práce a postavenia.
Zamestnanci sú podriadení Predsedníctvu SPDR, ktoré má právo vymenovať ktoréhokoľvek zamestnanca na príslušnú pozíciu vo všetkých divíziach SPDR. Pri prijatí miesta sa zamestnanci zaväzujú vykonávať svoje funkcie a budovať svoje správanie len na záujmoch SPDR.
Lojalita k cieľom, princípom a posolstvu SPDR, predstavuje jednu z kľúčových povinností všetkých zamestnancov vzhľadom na ich postavenie medzinárodných verejných zamestnancov.
Osobné názory a presvedčenia zamestnancov, vrátane ich politického a náboženského presvedčenia, zostávajú nedotknuteľné, no oni sami musia konať tak, aby tieto názory a presvedčenia nepriaznivo neovplyvňovali výkon ich služobných povinností, alebo záujmy SPDR.
Mezinárodní verejní úradníci sa nesmú zapájať do žiadnej činnosti nezlučiteľnej s riadnym výkonom ich povinností v SPDR. Musia sa zdržať akéhokoľvek konania, a najmä akéhokoľvek druhu verejného vyhlásenia, ktoré by mohlo poškodiť ich postavenie alebo integritu, nezávislosť a nestrannosť, ktoré si toto postavenie vyžaduje.
O tom, či zamestnanec spĺňa požiadavky na správanie sa medzinárodného zamestnanca, rozhodujú kompetentní Družstva.
Správanie a aktivity medzinárodného zamestnanca musia vylúčiť takzvaný konflikt záujmov, t. j. situáciu, v ktorej sa zamestnanec nejakým spôsobom snaží uplatniť svoje osobné záujmy alebo záujmy akýchkoľvek tretích inštitúcií a organizácií.
Zamestnanci sa nesmú aktívne podieľať na riadení alebo mať finančný záujem na činnostiach akýchkoľvek ziskových, obchodných alebo iných podnikov, ak takáto účasť alebo finančný záujem umožňuje zamestnancovi alebo ziskovému, obchodnému alebo inému podniku profitovať z oficiálneho postavenia zamestnanca v SPDR.
Napríklad zamestnanec v kancelárii právnych záležitostí SPDR nemôže zastupovať záujmy externých klientov. Rozhodnutie o tom, či konanie vedie ku konfliktu záujmov, je ponechané na uváženie kompetentných Družstva.
Za riadny výkon svojej funkcie zodpovedajú zamestnanci kompetentným osobám v rámci Družstva.

KONTAKT

V prípade prejavenia Vášho záujmu spolupráce s Medzinárodnou finančnou organizáciou Slovenské Podielové Družstvo Rod a jeho štruktúrami, 
nás kontaktujte

NÁRODNÁ 
BANKA SPDR

info@narodnabanka.sk

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

info@spdr.sk

POKLADNICA NÁRODA SPDR

info@pokladnicanaroda.sk

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

je súčasťou International Treasury Monetary 1 registrovanej v OSN ID: 626139.
© Copyright 2022, Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.