Ako sa stať podielnikom

SPDR je družstvom pre všetkých jednotlivcov - fyzické osoby, ako aj právnické osoby, bez ohľadu na vek, pohlavie, religiózne vyznanie, sociálne postavenie, názory a postoje. Družstvo bude vytvárať podmienky pre každého podielnika rovnaké, s odvolávaním sa na pravidlá, ktoré musí po podpise zmluvy každý podielnik bezpodmienečne do bodky dodržiavať.

O členstvo v SPDR možno požiadať prostredníctvom web stránky SPDR vypísaním formulára nižšie. Po schválení prihlášky predstavenstvom SPDR, bude zaslaná novému podielnikovi originál zmlúv, s prideleným registračným číslom a podpismi zo strany kompetentných predstaviteľov družstva SPDR a pečiatkou družstva, vo formáte PDF.  

Záujemca o členstvo si podá prihlášku, ktorú nájde v spodnej časti tejto stránky s detailným popisom postupu, ako sa prihlásiť.

Postup

Ako sa stať podielnikom.

1.
Vypísanie prihlášky zo strany záujemcu. Stiahnutie, vypísanie a zaslanie prihlášky elektronickou poštou do sídla SPDR - info@spdr.sk
2.
Po schválení doručenej prihlášky záujemcom o vstup do SPDR, SPDR zašle záujemcovi zmluvu s SPDR so všetkými právnymi náležitosťami, vrátane registračného čísla, podpísanú kompetentnými predstaviteľmi SPDR.
3.
Prejav svojho súhlasu s podmienkami zmluvy záujemca potvrdí svojím podpisom overeným u notára, alebo na matrike. Takto podpísanú zmluvu záujemca zašle, preskenovanú, elektronicky, podľa postupu v registrácii na webstránke SPDR.

Pre viac informácii nás konktujte.