Zameranie

Fond

Podporuje medzinárodný poriadok založený na úcte a spravodlivom uplatňovaní medzinárodného práva.

Ľudia

Sme odhodlaní ukončiť chudobu a hlad vo všetkých jeho formách a prejavoch a zabezpečiť, aby všetci ľudia žili v spravodlivom, rovnocennom a zdravom prostredí.

Krajina

Sme odhodlaní chrániť občanov SR pred degradáciou a ekonomickou genocídou národa, zavedenim racionalnych modelov spravania sa vo spotrebe ako aj vyrobe s racionalnym využitím prirodnych zdrojov ktoré sú v súlade a harmónii s prírodou.

Prosperita

Sme odhodlaní zabezpečiť, aby všetci ľudia mohli žiť v podmienkach prosperity a zároveň udržať ekonomický, sociálny a technologický pokrok v harmónii s prírodou.

Ochrana

Sme odhodlaní podporovať kulturu, ktorá vytvára spoločnosť v ktorej je mier, férovosť a spravodlivosť bez sociálnych bariér, v ktorom strach a násilie nemá miesto. Udržateľný rozvoj nemôže existovať bez mieru a mier bez trvalo udržateľného rozvoja.

Partnerstvo

Sme odhodlaní a disponujeme zdrojmi potrebnými na implementáciu našich cieľov a cieľov našich členov v prospech trvalo udržateľného rozvoja Slovenského Národa, založeného v duchu posilnenej svetovej solidarity zameraného predovšetkým na uspokojenie potrieb najchudobnejších a najviac zraniteľnej skupiny obyvateľstva, dôchodcov, ľuďoch žijúcich na hranici chudoby, žiakov a študentov, rodín žijúcich na hranici nedostatku.

Základ nášho úsilia sa bude rozvíjať za aktívnej účasti všetkých zdravo mysliacich a slobodomysliacich ľudí, ktorí majú záujem žiť na území SR na úrovni blahobytu, lásky, porozumenia, vytváraním hodnôt potrebných pre zdravý rozvoj každého jednotlivca bez ohľadu na vek.

Ako sa stať podielnikom SPD​R

Podielnikom SPDR sa môže stať každý človek, ktorý dosiahol vek 18 rokov a zároveň súhlasí so stanovami družstva.