ZAMERANIE

ZÁKLAD NÁŠHO ÚSILIA ROZVÍJAME ZA AKTÍVNEJ ÚČASTI VŠETKÝCH ZDRAVO MYSLIACICH JEDNOTLIVCOV, KTORÍ MAJÚ ZÁUJEM ŽIŤ NA ÚROVNI BLAHOBYTU, POROZUMENIA A VYTVÁRANÍM HODNÔT, POTREBNÝCH PRE ZDRAVÝ ROZVOJ KAŽDÉHO PODIELNIKA.

FOND

Podporujeme medzinárodný poriadok založený na úcte a spravodlivom uplatňovaní Medzinárodného práva.

ĽUDIA

Sme odhodlaní ukončiť chudobu a hlad vo všetkých jeho formách a prejavoch. Zabezpečiť, aby podielnici SPDR žili v spravodlivom, právne rovnocennom a zdravom prostredí.

KRAJINA

Sme odhodlaní chrániť podielnikov SPDR pred degradáciou a ekonomickou genocídou, zavedením racionálnych modelov správania sa v spotrebe, ako aj vo výrobe. S racionálnym využitím prírodných zdrojov, ktoré sú v súlade a harmónii s prírodou.

PROSPERITA

Sme odhodlaní zabezpečiť, aby všetci podielnici mohli žiť v podmienkach prosperity a zároveň udržať ekonomický, sociálny a technologický pokrok v harmónii s prírodou.

OCHRANA

Sme odhodlaní podporovať kultúru v ktorej je mier, férovosť a spravodlivosť bez sociálnych bariér, v ktorom strach a násilie nemá miesto. Udržateľný rozvoj nemôže existovať bez mieru a mier bez trvalo udržateľného rozvoja.

PARTNERSTVO

Sme odhodlaní a disponujeme zdrojmi potrebnými na implementáciu našich cieľov a cieľov podielnikov SPDR. V prospech trvalo udržateľného rozvoja Slovenského Národa, založeného v duchu posilnenej svetovej solidarity, zameraného na uspokojenie potrieb najchudobnejších a najviac zraniteľnej skupiny obyvateľstva. Dôchodcov, človeka žijúceho na hranici chudoby, študentov a rodín žijúcich na hranici nedostatku.

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

je súčasťou International Treasury Monetary 1 registrovanej v OSN ID: 626139.
© Copyright 2022, Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.