OTÁZKY A ODPOVEDE

01. Pre koho je SPDR?

SPDR je Suverénna Medzinárodná finančná inštitúcia a zjednocujúci inštrument pre všetkých jednotlivcov – fyzické osoby ako aj právnické osoby, bez ohľadu na pohlavie, vierovyznanie, sociálne postavenie, názory a iné postoje z akejkoľvek časti sveta.

Družstvo vytvára podmienky pre každého podielnika rovnaké. Podmienky, akým spôsobom sa môže stať podielnikom SPDR, pojednáva prihláška a samotná zmluva uzavretá medzi SPDR a záujemcom o vstup do Družstva.

O vstup do Družstva môže požiadať osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov.

02. Aký je Zámer a činnosti SPDR?

Hlavným zámerom založenia Družstva, je zjednotenie podielnikov (občanov žijúcich na tomto teritóriu) pod jednu strechu, s cieľom vytvorenia podmienok pre realizáciu každého jedinca, jeho vlastných definovaných cieľov, túžob, v prospech seba samého, svojej Rodiny, svojich Rodných a Národa.

Činnosti SPDR sú zamerané na vytvorenie organizačnej, sociálno-ekonomickej, finančnej a kultúrnej štruktúry obyvateľov SR, ktorého cieľom je odškodnenie záväzkov voči finančným inštitúciám a vytvorenie prostredia pre Svetlý život a prosperitu Slovenského Národa.

03. Môžem sa stať podielnikom SPDR, ak nežijem na teritóriu SR, alebo nemám štátne občianstvo SR?

SPDR má otvorené dvere pre všetkých ľudí žijúcich v akejkoľvek časti sveta, bez výnimky štátnej príslušnosti, ktorí preukážu svoj záujem o podielnictvo v SPDR vo forme riadneho vypísania prihlášky a následného podpísania zmluvy o vstupe do družstva, potvrdený svojim podpisom na zmluve, medzi podielnikom a SPDR.

04. Kto sa môže stať členom družstva?

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov.

05. Ako sa stanem podielnikom Družstva SPDR?

Registráciou prostredníctvom webstránky SPDR v sekcii Ako sa stať podielnikom, kde je vysvetlený postup registrácie krok za krokom.

Odporúčame registrovať sa prostredníctvom Desktopu (PC), nakoľko prostredníctvom Vášho Smartfónu sa nemusí registračný formulár zobrazovať správne.

06. Akým spôsobom sa môžem registrovať do Družstva SPDR?

Jedine a výlučne prostredníctvom webstránky SPDR. Postup, ako aj online formulár nájdete v sekcii Ako sa stať podielnikom.

07. Môžem zmluvu priniesť fyzicky, alebo poslať poštou na centrálu SPDR?

Nie, prihlášky a zmluvy Vami podpísané a zaslané fyzicky, alebo prostredníctvom pošty na adresu sídla SPDR, neberieme do úvahy a nebudú registrované.

08. Ako uhradím minimálny poplatok jedno euro do Družstva?

(Povinný) základný vstupný poplatok 1 Euro (slovom Jedno Euro), v zmysle Medzinárodných Stanov Družstva SPDR (Na web stránke SPDR v sekcii Dokumenty), je potrebné zaplatiť, od dátumu vstúpenia do Družstva v rámci jedného kalendárneho roka na účet SPDR. Účet SPDR je komunikovaný v zmluve medzi Podielnikom (FO a PO) a SPDR v 5. bode zmluvy Podrobnosti a Podpisy Zmluvných strán.

Pri platbe základného vstupného poplatku (1 Euro), uveďte do Poznámky pre príjemcu číslo Vašej zmluvy.

09. Môže mi družstvo, ako registrovanému podielnikovi, v čase zvýšiť základný členský poplatok, ktorý sa uhrádza po registrácii do Družstva?

NIE!!!
Akékoľvek zmeny v zmluve, respektíve v zmluvách, bude SPDR uplatňovať jedine a výlučne v prospech už zaregistrovaných podielnikov.

O základnom členskom poplatku komunikujú Stanovy Družstva v Kapitole II. Členstvo v Družstve.

10. Čo znamená ID číslo podielnika v zmluve?

Je to priradené konkrétne číslo, konkrétnemu podielnikovi SPDR, pod ktorým je Vaša zmluva registrovaná v SPDR.

11. Kam sa môžem obrátiť na SPDR?

Otázky k registrácii na podpora@spdr.sk
Všeobecné otázky na info@spdr.sk

12. Čo mi odporúčate si preštudovať, ak chcem viac informácii o SPDR?

1. Oficiálnu webstránku SPDR: www.spdr.sk, kde sú zverejnené najdôležitejšie informácie.
      - Stanovy Družstva SPDR v sekcii dokumenty,
      - Rezolúcie International Treasury Monetary One (ITM1)

2. Sekcia Dokumenty a Správy, kde sú všetky dôležité informácie týkajúce sa Družstva a nielen.

3. Video sekcia SPDR, kde sú videa odpovedajúce na najčastejšie otázky, týkajúce sa SPDR a nielen.

4. Webstránka Národnej Pokladnice SPDR: www.poklanicanaroda.sk

5. Webstránka Národnej Banky SPDR: www.narodnabanka.sk

6. Youtube SPDR Otázky a Odpovede, kde sa dozviete odpovede na otázky:
001: Právny subjekt Družstvo, jeho funkcie, ciele a prečo vzniklo?
002: Medzinárodná finančná organizácia International Treasury Monetary 1.
003: ITM1 Význam jednotlivých rezolúcii.
004: ITM1 Zlatý kolaterál & Zlatý štandard.
005: International Treasury Monetary 1 a Organizácia Spojených Národov.
006: Podstata Družstva SPDR a organizovanie sa.
007: Ako sa stať členom Družstva a kto sa môže stať členom Družstva?
008: Plán rozvoja a organizačná štruktúra Družstva.
009: Renta, výška renty, podmienky a pravidlá.
010: Vstup do Družstva s majetkom, z hľadiska Medzinárodného práva.
011: Postup a podmienky pre realizáciu projektu.
012: Družstvo SPDR & Členský poplatok podľa Stanov SPDR.
013: Čo môžem urobiť pre Družstvo, ako sa môžem zapojiť?
014: O založení Medzinárodnej Finančnej Inštitúcii SPDR.
015: Aká je štruktúra Družstva? Aké sú jeho samostatné subjekty?
016: Bude SPDR podporovať Regionálne projekty?
017: Aké sú pravidlá, ktoré musí človek dodržiavať keď vstúpi do Družstva?
018: 1/2: Môžu ľudia keď vstúpia do Družstva prísť o Majetok?
019: 2/2: Môžu ľudia keď vstúpia do Družstva prísť o Majetok?

7. Rozhovory s Predsedom Predstavenstva SPDR:
001. Budúcnosť nášho Národa máme vo Svojich rukách.
002. SPDR navyšuje aktíva a svoj kapitál o jeden Trilión Euro-XAU.
003. Na Slovensku sa začína nová Éra ľudstva. Rozhovor s Predsedom Predstavenstva o SPDR.
004. SPDR finančná a ekonomická nádej pre Slovensko

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

je súčasťou International Treasury Monetary 1 registrovanej v OSN ID: 626139.
© Copyright 2022, Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.