OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a § 19 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD, družstvo, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava, SR, IČO: 53 221 672, (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov. S ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania osobných údajov, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb Prevádzkovateľ prijal primerané a účinné technické a organizačné opatrenia.

Zásady spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sa riadi zásadami:

Zásada zákonnosti - Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásada obmedzenia účelu - Prevádzkovateľ získava osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a ďalej ich spracúva spôsobom, ktorý nie je nezlučiteľný s týmto účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov - Spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti - Spracúvané osobné údaje sú správne a podľa potreby aktualizované.

Zásada minimalizácie uchovávania - Osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý osobné údaje Prevádzkovateľ spracováva.

Zásada integrity a dôvernosti - Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobom, ktorý prostredníctvom prijatých primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Účely spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom:

Vedenia zoznamu členov družstva Prevádzkovateľa, kedy sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov po dobu trvania Vášho členstva v družstve a ďalších 5 rokov od zániku členstva v družstve.

Vedenia zoznamu záujemcov o členstvo v družstve Prevádzkovateľa, kedy sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov po dobu 1 roka od Vašej registrácie na www.spdr.sk ako záujemcu o členstvo v družstve Prevádzkovateľa.

Vedenia došlej a odoslanej pošty, kedy sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov po dobu 5 rokov.

Vedenia elektronickej došlej a odoslanej pošty, kedy sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov po dobu 5 rokov.

Evidencie uzatvorených zmlúv s Prevádzkovateľom, kedy sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) po dobu 3 rokov od skončenia účinnosti tejto zmluvy.

Evidencie dopytov prostredníctvom www.spdr.sk, kedy sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov po dobu platnosti udeleného súhlasu.

Kategória spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje sa považujú za kategóriu bežných osobných údajov a sú spracúvané v nasledovnom rozsahu:

Fyzická osoba:
meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, číslo občianskeho preukazu / číslo cestovného pasu, dátum jeho vydania a dátum exspirácie, adresa bydliska, adresa pracoviska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a číslo bankového účtu.

Právnická osoba:
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ), registrový orgán a číslo registrácie, dátum registrácie, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, adresa webovej stránky, názov banky, adresa banky, SWIFT code, názov bankového účtu, číslo bankového účtu, meno a titul signatára bankového účtu.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jej osobné údaje budú poskytnuté príjemcom, ktorí

a) spolupracujú s Prevádzkovateľom za účelom plnenia jeho zmluvných alebo zákonných povinností,
b) subjektom, ktoré sú viazané povinnosťou mlčanlivosti na základe zákona, napr. advokát,
c) iné oprávnené orgány a inštitúcie štátu, ak poskytovanie údajov prebieha na základe zákonnej povinnosti.

Zverejňovanie

Osobné údaje nebudú zverejnené. K zverejneniu osobných údajov dochádza iba na základe zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín. V prípade prenosu osobných údajov sa tento uskutočňuje len v súlade s ustanoveniami a za podmienok uvedených v GDPR a/alebo v Zákone o ochrane osobných údajov a to na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby.

Profilovanie

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Informácie a prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva v zmysle v zmysle čl. 13 až čl. 22 a čl. 34 GDPR a v zmysle § 19 až § 28 a § 41 zákona o ochrane osobných údajov:

a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné,

b) právo na opravu osobných údajov - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili,

c) právo na vymazanie osobných údajov (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť,

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať, právo namietať spracúvanie osobných údajov –máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny zákonný dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať,

e) právo na prenosnosť osobných údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

f) právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať, elektronicky na http://www. spdr.sk/osobne_udaje alebo na elektronickej adrese zodpovednej osoby zodpovednaosoba@spdr.sk, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali,

g) právo podať návrh na začatie konania - podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov a/alebo právo podať sťažnosť podľa čl. 13 ods. 2 písm. d) GDPR – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava; v prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Kontakt pre dotknutú osobu v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: zodpovednaosoba@spdr.sk alebo písomne alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

je súčasťou International Treasury Monetary 1 registrovanej v OSN ID: 626139.
© Copyright 2022, Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.