SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO

ROD

SPDR

Slovenské Podielové Družstvo ROD je medzinárodná finančná inštitúcia a je zjednocujúcim inštrumentom pre všetkých jednotlivcov - fyzické osoby a právnické osoby, z akejkoľvek časti sveta, bez ohľadu na pohlavie, vierovyznanie, sociálne postavenie, názory a iné postoje. Družstvo vytvára podmienky pre každého podielnika rovnaké. Podmienky akým spôsobom sa môžete stať podielnikom SPDR, pojednáva prihláška a samotná zmluva medzi SPDR a záujemcom o vstup do Družstva. Všetky informácie sú dostupné na našej webovej stránke SPDR.
SPDR bolo založené pre implementáciu zákonných práv a záujmov občanov Slovenskej republiky, so zámerom vytvorenia materiálnych a iných výhod na teritoriálnom území SR.
SPDR je súčasťou Medzinárodnej finančnej inštitúcie International Treasury Monetary 1, registrovanej v OSN ID: 626139. International Treasury M1, hlavný držiteľ a správca celosvetových zlatých rezerv.
Hlavným zámerom Družstva je zjednotenie podielnikov pod jednu strechu s cieľom realizácie cieľov a túžob každého podielnika v prospech seba samého, svojej Rodiny, svojich Rodných a Národa.

Činnosti SPDR sú zamerané na vytvorenie organizačnej, sociálno-ekonomickej, finančnej a kultúrnej štruktúry.
SPDR má otvorené dvere pre všetkých ľudí žijúcich v akejkoľvek časti sveta, bez výnimky štátnej príslušnosti, ktorí preukážu svoj záujem o podielnictvo v SPDR vo forme riadneho vypísania prihlášky a následného podpísania zmluvy o vstupe do družstva, potvrdený svojim podpisom na zmluve, medzi podielnikom a SPDR.
SPDR prijíma fyzické a právnické osoby ako podielníkov bez toho, aby bol dotknutý ich majetok, otvára účty v bankách vo vlastníctve SPDR, ponúka vysoko kvalifikovaný IT systém pre služby a spravovanie účtov, možnosti bezúročného prefinancovania projektov a programov, zameraných na sociálno-ekonomický rozvoj.

NAŠE POSLANIE

ELIMINÁCIA NÁSLEDKOV GLOBÁLNEJ FINANČNEJ KRÍZY A JEJ DOPADU NA PODIELNIKOV SPDR

OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A HODNÔT ČLOVEKA

ZABEZPEČENIE STABILITY NÁRODNEJ EKONOMIKY A POSKYTOVANIE PODPORY A PROSPERITY PODIELNIKOM

PRÁVNA OCHRANA A PODPORA JEDNOTLIVCOV VOČI KROKOM VEDÚCIM K FINANČNEJ, ZDRAVOTNEJ, SOCIÁLNEJ A INFORMAČNEJ GENOCÍDE SLOVENSKÉHO NÁRODA

POMOC ČLOVEKU ŽIJÚCEHO V CHUDOBE A NA HRANICI CHUDOBY

ZASTREŠENIE PRÁVNEJ OCHRANY, POMOCI A PODPORY PODIELNIKOV

NAŠI PARTNERI

STAŇTE SA

PODIELNIKOM

SPDR má otvorené dvere pre všetkých ľudí žijúcich v akejkoľvek časti sveta, bez výnimky štátnej príslušnosti, ktorí preukážu svoj záujem o podielnictvo v SPDR vo forme riadneho vypísania prihlášky a následného podpísania zmluvy o vstupe do družstva, potvrdený svojim podpisom na zmluve, medzi podielnikom a SPDR.
REGISTRÁCIA

NAJNOVŠIE SPRÁVY

1 februára, 2023
Daňové priznanie za rok 2022 podané.

Týmto Vám oznamujeme, že súvaha Suverénneho Medzinárodného Podielového Družstva: Slovenské Podielové Družstvo ROD, družstvo, vedená v súvahe ministerstva financií Slovenskej […]

9 decembra, 2022
Registrácia do SPDR: Všetky zmluvy, musia byť overené notárom.

Na základe skúseností so správou a registráciou zmlúv obdržaných od podielnikov a overených matričným úradom štátnej správy, Predstavenstvo SPDR rozhodlo […]

17 októbra, 2022
Informácia o aktívach SPDR.

Na základe želania členov nášho Družstva, ako aj pre širokú verejnosť, poskytujeme k otvorenému nahliadnutiu Priebežnú daňovú závierku (jej časť), […]

VŠETKY SPRÁVY

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

je súčasťou International Treasury Monetary 1 registrovanej v OSN ID: 626139.
© Copyright 2022, Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.