Ciele

Medzi základné ciele SPDR patrí hospodársky, sociálny a ekologický rozvoj na teritoriálnom území Slovenskej republiky a občanov narodených v SR.

Hlavné ciele

1
Oddlženie ľudí (dlžníkov) narodených na území SR voči všetkým finančným inštitúciám v ktorých majú dlh.
2
Podpora projektov fyzických a právnických osôb v SR, podpora sociálnych projektov v rámci regiónov a miest.
3
Podpora ľudí žijúcich v chudobe a na hranici chudoby. Odstránenie chudoby vo všetkých jej formách a prejavoch, je nevyhnutnou podmienkou trvalo udržateľného rozvoja.
4
Sme odhodlaní podniknúť odvážne reformné kroky, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sa SR dostala na cestu trvalo udržateľného a trvalého rozvoja.
5
Realizácia krokov vedúcich k oslobodeniu Národa od finančnej, sociálnej a kultúrnej závislosti vedúcich k slobode Národa, ktorých cieľom je vytvorenie prostredia a podmienok pre rozvoj Človeka vo sfére materiálnej a duchovnej.
6
Jedine Človek bez dlhov, môže byť slobodným a vie sa slobodne rozvíjať.

Ako sa stať podielnikom SPD​R

Podielnikom SPDR sa môže stať každý človek, ktorý dosiahol vek 18 rokov a zároveň súhlasí so stanovami družstva.