International Treasury Monetary One.

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD „SPDR“ je súčasťou medzinárodnej finančnej inštitúcie International Treasury Monetary 1, registrovanej v OSN ID: 626139. International Treasury M1, ako hlavný držiteľ a správca celosvetových zlatých rezerv.

Finančné výkazníctvo

International Treasury Monetary 1 (ďalej v texte sa uvádza ako “Pokladňa M1“ a “Medzinárodná pokladňa M1“), pôsobí ako globálne orientovaná Pokladňa a Depozitár zlatých tehiel.

Hotovosť a platby

Inštitút, ktorý uznáva Organizácia Spojených národov  a ktorému udelila suverénne postavenie, funguje ako finančná inštitúcia pre exkluzívnych členov Medzinárodných spotrebných družstiev @RAO@ a “ICC LGR“ (ďalej v texte sa uvádza ako “ICC LGR“).

Bankovníctvo

Títo členovia prispievajú svojimi vlastnými finančnými prostriedkami/aktívami (majetkom) ako podiel v družstve a Inštitút plní a vykonáva všetky funkcie Pokladne pri spravovaní, kontrole a audite týchto vkladov.

Prognózy a likvidita

Všetky tieto funkcie a následné práva a povinnosti spĺňajú medzinárodné zákony týkajúce sa štruktúry a úloh Pokladní (štátnych pokladní) a stanovy Inštitútu.

Investície

Inštitút je monitorovaný, dohľad nad ním a audit sa vykonáva v spolupráci so svetovými finančnými inštitúciami a orgánmi Organizácie Spojených národov.

Dlh a kredit

Všetky riadiace činnosti a služby sa vykonávajú na odbornej úrovni a s cieľom podporovať medzinárodné komerčné a humanitárne projekty a programy členov.

Hedging (krytie rizík)

Vlastný vyvinutý riadiaci systém, ktorý je vyladený a ktorý funguje v rámci  high-tech informačného, vykazovacieho a verifikačného systému, zabezpečuje transparentnosť a kontrolovateľnosť v reálnom čase.

Riadenie rizika a dodržiavanie zákonných predpisov

Medzi vlastnosti systému riadenia patrí – okrem schopnosti monitorovania peňažných tokov a likvidity, platieb, výpočtu kolísania devízových kurzov atď. – aj podpora požiadaviek členov/projektov v súvislosti s úvermi, dlhmi, investíciami a kolaterálmi.

Osobitný a exemplárny význam sa prikladá dokonalej schopnosti inštitúcie konvertovať uložené aktíva na cenné papiere zabezpečené podkladovými aktívami a pokladničné poukážky kryté zlatom.

Táto konverzia umožňuje “rozkúskovať“ obrovské hodnoty a prispôsobiť ich na pružné a obchodovateľné kolaterály na Financovanie projektov, v zmysle ich nominálnej hodnoty a platnosti.

Nepočíta sa s kótovaním žiadnym úradom, na burze, ani v  akomkoľvek kótovacom systéme a ani to nie je dovolené.

Toto obmedzenie je dôležitou súčasťou proaktívneho riadenia rizika, aby sme predišli nevypočítateľným situáciám a zbytočnému riziku straty pre  členov.

Nakoľko vklady  vo forme zlata, ktorými sú zabezpečené jednotlivé nástroje (listiny), nebudú predmetom kúpy a právomoc viazať ich je udelená pokladni, speňaženie kolaterálov je nezávislé od akýchkoľvek úkonov vlády a preto nepodlieha žiadnym obmedzeniam.

Preto zlatom kryté Pokladničné poukážky, Zmenky a Dlhopisy majú veľkú dôležitosť ako aktívne a veľkoobjemové príspevky/vklady za účelom hladkého prechodu zo súčasného finančného fiat systému späť na Zlatý štandard.

Pretože konvenčný fiat systém nemôže už viac zaručiť hospodársky rozvoj a stabilitu, Zlato, ktoré sa tradične pokladá za bezpečné a spoľahlivé, je na nákupnom zozname každej centrálnej banky, za účelom zabezpečenia mien jednotlivých štátov.

Inštitút je uznávaným členom programu na stabilizáciu súčasnej svetovej ekonomiky a zabránenie výskytu ustavičných fluktuácií mien, sadzieb a výmenných kurzov.

Ako druhý pilier stability riadenia hospodárstva na úrovni medzinárodného, národného a miestneho hospodárstva, inštitút podporuje členov a poskytuje členom  bankové služby v on-line režime ako integrovaný systém platobných kariet, ako blockchain technológiu na kontrahovanie a platby a obchodovanie s kryptomenou, ako aj viacmenové zmenárenské služby, atď.

Takže to je prísľub výkonnosti: stanovy a politika pokladne a jej financovania projektov a systém riadenia na podporu rastu svetovej ekonomiky!

Osobitne všetky technológie, ktoré čelia súčasným a štrukturálnym problémom znečistenia životného prostredia, zdravotníctva, bezpečnosti potravín, preľudnenia, klimatických zmien a spravodlivého rozdeľovania príjmov a bohatstva.

Medzinárodná pokladňa M1 (ďalej v texte spomínaná ako “Pokladňa M1“) je svetová Pokladňa a Depozitár zlatých rezerv. Je to exkluzívna finančná inštitúcia pre exkluzívnych členov Medzinárodného spotrebného družstva “ICC LGR“ (v ďalšom texte sa uvádza ako “ICC LGR“) so štátnymi právomocami, na základe ktorých plní funkcie Štátnej pokladne ZSSR.

Ako Pokladňa a Depozitár zlatých rezerv, Pokladňa M1 bola založená ako prostriedok, ktorý umožní fungovanie mnohých medzinárodných projektov a programov ICC LGR spolu s poskytovaním finančných služieb a podporou tým členom ICC LGR, ktorých požiadavky na bankovníctvo sú od špecifickejšie.

Pokladňa M1 využíva väčšinu základných princípov ekonomického systému, pričom využíva finančný systém krytý zlatom, ktorý je navrhnutý tak, aby doplnil súčasný ekonomický systém a súčasne predchádzal ekonomickému chaosu, ktorý vyvstal z izolovaných ekonomík sveta a ich  neschopnosti vysporiadať sa s vysokou mierou fluktuácií, ktoré sú bežným javom na ekonomických trhoch.

Pokladňa M1 ponúka veľké množstvo služieb, vrátane komerčných investícií, grantov a financovania  humanitárnych projektov, a samozrejme, celú škálu rozličných bankových služieb. 

Pokladňa M1 je schopná bezpečne uchovávať a uskladniť cenné aktíva (majetok) a vydávať Potvrdenky o úschove, ktoré sa často využívajú  v medzinárodnom obchode a v komerčných činnostiach.

Popritom, že Pokladňa M1 slúži predovšetkým ako Svetová Pokladňa a Depozitár zlatých rezerv, plní aj mnoho ďalších funkcií.

Jednou z hlavných funkcií, ktorými je v súčasnej dobe Pokladňa M1 poverená, je zúčastniť sa na reforme Svetového finančného a bankového systému, ktorá sa už začala a ktorá sa uskutočňuje v rámci dohôd BAZILEJ III a BAZILEJ IV.

Pokladňa M1 získala funkcie správcu Osobitných bankových účtov, ktorých základom je suverénna záruka ručením vo forme Cenných komodít (AU Zlato, Platina, Smaragdy, Diamanty, Rôzne drahokamy a Drahé kamene,  bankovky Federálnej rezervy USA (rozstrihané / Cut a nerozstrihané UnCut). Pokladňa M1 je zodpovedná za riadenie zabezpečovacích účtov Svetového finančného systému.

Pokladňa M1 je členom programu na stabilizáciu súčasnej ekonomickej krízy a zabránenie opätovného výskytu fluktuácie mien, hodnôt a výmenných kurzov tak, aby medzinárodné národné a miestne hospodárstva boli stabilizované a umožnili ľuďom mať k dispozícii lepšie schodné prostriedky na vytvorenie bohatstva a nakoniec na to, aby ľudia sveta mali väčšiu mieru sociálnej a ekonomickej slobody.

Odporúčame pre viac informácii o SPDR, pozrieť video v článku: SPDR finančná a ekonomická nádej pre Slovensko.

Pre ďalšie oficiálne informácie vydané International Treasury Monetary 1, vás odporúčame do sekcie Dokumenty na stránke SPDR. Všetky tieto rezolúcie (Rezolúcia č.1, č.2, č.3), boli zaslané ešte v roku 2020 predstaviteľom všetkých vlád sveta - (Prezident, Predseda vlády, Minister financií a Guvernéri Centrálnych bánk).

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD je súčasťou medzinárodnej finančnej inštitúcie International Treasury Monetary 1, registrovanej v OSN ID: 626139.
International Treasury M1, ako hlavný držiteľ a správca celosvetových zlatých rezerv.

_ _ _

Ilustračný obrázok zdroj: pexels.com

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

je súčasťou International Treasury Monetary 1 registrovanej v OSN ID: 626139.
© Copyright 2022, Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.