Rád Hospitalierov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov.

Jeho celý názov je: Suverénny Vojenský Rád Hospitalierov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty. 

To, že sa o tomto rytierskom Ráde doteraz nehovorilo nie je preto, že by Rád Hospitalierov zanikol v nečinnosti, skôr naopak. Dôležitosť tohto významného Rádu sa začína prejavovať práve v tých obdobiach vývoja ľudstva, keď ide doslova o záchranu a prežitie ľudskej Rasy. 

Vedomosti, možnosti a schopnosti Rádu Hospitalierov sa rôzne skupiny ľudí v rôznych časoch snažili prevziať do vlastných rúk. 

Keďže sa situácia vo svete ľudí zhoršila natoľko, že už ľudia samotní nedokážu odolávať mašinérii degradácie a destabilizácie ľudskej spoločnosti ako takej, obnovuje sa činnosť Rádu Hospitalierov pre záchranu ľudstva na našej planéte. Najväčšou hrozbou pre ľudstvo bolo to, že globálny finančný systém sa ocitol v rukách Parazitov, ktorí tento GFS zneužili na destabilizáciu ľudskej spoločnosti, nepokoje a vojny. Po ukončení platných trustov bolo rozhodnuté, že novým regulátorom a kontrolórom GFS sú už ľudia, ktorí sú schopní zabrániť a aj zabránia zneužívaniu svetových účtov. 

Nech ste už o Ráde Hospitalierov počuli čokoľvek, buďte si vedomí toho, že ak chcete vedieť Pravdu, potrebujete sa zaoberať priamymi informáciami. Tie dnes nájdete v Rezolúciách vydávanými Veľký Intendantom a Veľký Pokladníkom Suverénneho Rádu Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho Rádu Hospitalierov, His Majesty Alexandrom.

Oficiálne vydané rezolúcie International Treasury Monetary One, nájdete v článku na webstránke SPDR, preložené aj do Slovenského jazyka.

Z oficiálnych informačných zdrojov: 

Suverénny vojenský rád Hospitalierov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty, je najstarší rytiersky Rád na svete. Umiestňuje sa ako štát. Má štatút pozorovateľskej organizácie pri OSN a Rade Európy. Udržiava diplomatické styky so 107 štátmi. Vydáva vlastné pasy, tlačí vlastnú menu a poštové známky. Rád Hospitalierov sa vždy zaoberal pomoci obyvateľstvu, liečením a ošetrovaním chorých.

Sídlom veľmajstra je Maltézsky palác, Rím, Via Condotti, 68. Populárne mená sú Johniti, alebo Hospitalieri. 

Minulosť a osud tohto najstaršieho duchovného a rytierskeho Rádu — Rádu Hospitalierov, alebo aj Rádu Johanitov, je prepletený nielen dejinami Palestíny, Byzantskej ríše, štátov západnej Európy, ako aj teritóriami súčasnej strednej a východnej Európy, ale koncom 18. storočia aj osudom Ruskej ríše. No jeho korene siahajú až do staroveku.

Oficiálne sa vznik Rádu udáva v 11. storočí. V Jeruzaleme v roku 1048 bola vytvorená kresťanská (v tej dobe slovo kresťan znamenalo niečo iné, ako to vnímame dnes) nemocnica sv. Jána pre chudobných, chorých, zranených pútnikov, ktorí prišli do Palestíny uctievať sväté miesta. V roku 1099 dobyli križiaci Jeruzalem. V tomto vojnovom období sa nemocnica sv. Jána stala nábožensko-vojenským Rádom s vlastnou zriaďovacou listinou. Nemocnica v Jeruzaleme pokračovala v existencii aj po dobytí svätých miest kresťanstva moslimami. Mnísi tohto Rádu vždy poskytovali pomoc a prístrešie pútnikom a ošetrovali chorých.

Známy historik G. Scicluna, ktorý dlho pôsobil ako riaditeľ Národnej knižnice vo Vallette, tvrdí, že prvá zmienka o kláštornom bratstve Hospitalierov pochádza zo 4. storočia nášho letopočtu, kedy sa kresťanskí pútnici presúvali na sväté miesta.

Iné zdroje poukazujú na fakt, že Bratstvo založil Ján Krstiteľ a toto Bratstvo sa pohybovalo všade tam, kde sa pohyboval Kristus. Isté kruhy informácií naznačujú, že Bratstvo Hospitalierov chránilo jak pútnikov, tak samotného Krista na jeho cestách. 

Informácie sa zdrojovo líšia. Presne rovnako, ako pri akejkoľvek inej téme. Preto hovoriť dnes, v dobe pokrivených „historických faktov“ o tom, ako to bolo naozaj, je naozaj predčasné. Ak máte záujem vedieť o Ráde Hospitalierov viac, môžeme odkryť informácie z historických záznamov, ktoré sú k dispozícii ako verejná oficiálna informácia. 

Faktom však je, že Rád Hospitalierov sa začína prejavovať aj na Slovensku. Založením Suverénnej Banky Rádu Hospitalierov v Bratislave sa Slovensko dostáva do novej historickej epochy a medzinárodného postavenia.

Ako dôkaz ponúkame citát z Rezolúcie č. 19 vydanej priamo Veľkým Intendantom a Veľkým Pokladníkom Suverénneho Rádu Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho Rádu Hospitaliérov, His Majesty Alexandrom:

Medzinárodná Pokladňa M1 odobrala Všetky Účty a odoberá Všetky podúčty, Energie, aktíva, zrkadliace aktíva, a vydané emisie z Celého Svetového finančného Systému a z Celého Svetového Bankového Systému. Všetky odobraté Účty a Aktíva umiestňuje Medzinárodná Pokladňa M1 do Novej Svetovej Banky, ktorá je Hlavným Regulátorom Svetového Bankového Systému a Hlavnou Historickou Bankou Sveta, a to menovite do Suverénnej Banky Rádu Hospitalierov. 

Od chvíle Podpísania Tohto Nariadenia, je Celý Svetový finančný Systém a Bankový Systém zbavený Práva zúčtovania, Kontroly, vykonávania transferov (prevodov), transakcií, akéhokoľvek spravovania Finančných, cenných a majetkových aktív, akýchkoľvek platobných prostriedkov, bez písomného povolenia o vykonávaní Bankovej a finančnej činnosti, vydaného Suverénnou Bankou Rádu Hospitalierov a schváleného originálneho podpisu Veľkého Intendanta a Veľkého Pokladníka, Suverénneho Rádu Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho Rádu Hospitalierov, Predsedu Vedenia Suverénnej Banky Rádu Hospitalierov, Jeho Veličenstva Alexandra Nikolajeviča Paramonova. Akékoľvek pokusy ignorovať plnenie Tohto Nariadenia sú Zločinom a nevyhnutne povedú k Spravodlivej Odplate, ako v Sakrálnom, tak aj Právnom Priestore. 

Medzinárodná Pokladňa M1 znovu Potvrdzuje Svoje Pevné Ciele Ochrany Sveta a Ľudstva a Vybudovanie Nového, Tvorivého a Spravodlivého finančného Systému, založeného na Zlatom Štandarde, Cieľom ktorého je Služba Ľudstvu v Jeho Svetlom, Slobodnom, Tvorivom, Duchovnom, Mravnom, Materiálnom a Udržateľnom Rozvoji v Harmónii s Bohom a Prírodou. Schválené, vypracované a vykonané Od 23.09.2022“.

Jeho Veličenstvo Alexander 

Hlavný Tajomník, Hlavný Pokladník Medzinárodnej Menovej Pokladne M1

Prezident a Hlavný prevádzkový Riaditeľ White Spiritual Boy R.S.B. Global Corp Inc, 

Veľký Intendant a Veľký Pokladník  Suverénneho Rádu Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho Rádu Hospitalierov 

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

je súčasťou International Treasury Monetary 1 registrovanej v OSN ID: 626139.
© Copyright 2022, Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.